Υλοποίηση Θέσης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το τμήμα αυτό αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση μεταλλικών υποδομών για την υποστήριξη και τη φιλοξενία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Αν χρειαστεί, αναλαμβάνει τη διάνοιξη, την αποκατάσταση δρόμων και την κατασκευή υποδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη φιλοξενία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Ανάλογα με τις συνθήκες του έργου, οι μέθοδοι διαφέρουν με στόχο την υψηλής ποιότητας ολοκλήρωση και παράδοση των ανατιθέμενων έργων. Όλες οι προαναφερθείσες υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι δραστηριότητές μας χωρίζονται σε:

Δομικά όσον αφορά την κατασκευή νέων ή/και την ενίσχυση υφιστάμενων σταθμών

Το τμήμα αυτό διαχειρίζεται την εκτέλεση της κατασκευής των Σταθμών Κινητής Τηλεφωνίας που μπορεί να περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών υποδομών που θα φιλοξενούν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, διάνοιξη δρόμων, αποκατάσταση δρόμων, κατασκευή υποδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική ενίσχυση υφιστάμενων χώρων.

Έργα δικτύου ραδιοπρόσβασης και μετάδοσης

Αυτό το τμήμα της ομάδας μας χειρίζεται τις υπηρεσίες που αφορούν το δίκτυο ραδιοπρόσβασης και τη ραδιομετάδοση. Οι ομάδες μας εκτελούν εγκατάσταση, αντικατάσταση ή μετεγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών μας είναι η επαλήθευση της ποιότητας που γίνεται μέσω οργάνων μέτρησης υψηλής τεχνολογίας. Όλα τα έργα συνοδεύονται από λεπτομερή τεκμηρίωση.

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα

Το τμήμα υλοποίησης κινητής τηλεφωνίας είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών έργων υποστήριξης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών. Το τμήμα αναλαμβάνει εργασίες E2E για το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Αναλαμβάνει έργα E2E όπως δρομολόγηση και αντικατάσταση καλωδίων παροχής ρεύματος κάθε τύπου και διατομής,

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]